วัตถุดิบ Raw Material

วัตถุดิบ

Raw Material

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์
COLORBOND® steel Layer

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม
ZINCALUME® steel Layer

สี
Color Range

*สีอาจผิดเพี้ยนขึ้นอยู่กับสภาพงานพิมพ์
**สามารถเลือกซื้อสีพิเศษจากที่ระบุได้ที่โรงงาน
***การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทระบุไว้